W związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika wytwarzane i wykorzystywane są tzw. “pliki Cookie”, stanowiące pliki zawierające informację przechowywaną w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika dla celów korzystania ze strony. Wykorzystywanie tych plików ma na celu przyspieszenie oraz ułatwienie sposobu korzystania ze strony przez użytkowników, a także polepszenie ich doświadczenia z takim korzystaniem związanego.

Pliki Cookie, o których mowa w niniejszej sekcji, to spersonalizowana informacja, odzwierciedlająca sposób wykorzystywania strony przez konkretnego jej użytkownika. Wykorzystywanie plików Cookie nie wpływa w sposób negatywny na urządzenia, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze strony.

Wyrażając zgodę podczas korzystania z poszczególnych Produktów, ich użytkownicy wyrażają również zgodę na umieszczanie na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają z poszczególnych Produktów, plików Cookie oraz na nasz dostęp do urządzenia, na którym są one przechowywane – w celu skorzystania z plików Cookie. Aby wycofać lub ograniczyć zgodę, o której mowa w niniejszej sekcji “Polityka Cookie”, użytkownik powinien skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres mostrowska@nckibnowystaw.pl. W wiadomości użytkownik powinien w dowolny, zrozumiały sposób opisać swoje żądanie oraz umożliwić jego zidentyfikowanie w zbiorze użytkowników któregokolwiek z zakładek, tak aby możliwym było zrealizowanie jego żądania. W przypadku, w którym żądanie użytkownika nie będzie możliwe do zrealizowania z powodu nieprzekazania wystarczającej ilości informacji lub z powodu innych niejasności, skontaktujemy się w celu ich uzupełnienia lub wyjaśnienia. Żądanie skierowane do nas w ten sposób zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki.

Choć wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszej sekcji “Cookies” jest dobrowolne, zastrzegamy, iż wycofanie zgody, o której mowa w niniejszej sekcji “Cookies” może skutkować niemożnością skorzystania z części lub całości usług świadczonych przez nas w ramach strony internetowej.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NARUSZEŃ

Jako Administrator Danych osobowych traktujemy kwestie ich zabezpieczenia w sposób odpowiedzialny i poważny. Jakiekolwiek zdarzenia, która można choć potencjalnie traktować jako naruszenia lub istotne ryzyko naruszenia naszych wewnętrznych procedur w tym zakresie lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa zobowiązujemy się niezwłocznie zgłaszać powołanym w tym celu urzędom państwowym oraz tym użytkownikom, których tego rodzaju zdarzenia mogą dotyczyć. W takim przypadku podejmiemy również działania zmierzające do usunięcia przyczyn leżących u tego rodzaju naruszeń, a także działania zmierzające do zapewnienia, iż takie naruszenia nie powtórzą się w przyszłości.