Account

Please wait, authorizing ...
×

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

w Nowym Stawie

§ 1.

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Nowostawskim Centrum Kultury i Biblioteki działa w strukturach Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki nr 48/2014 z dnia 4 listopada 2014 i jest programem edukacyjno - kulturalnym skierowanym do osób w wieku dojrzałym, zainteresowanych możliwością ustawicznego kształcenia, rozwoju zainteresowań i aktywizacji społecznej.
 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku, o którym mowa, nosi nazwę: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Stawie (zwany dalej UTW) i stanowi jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której działalność jest integralnie związana z działalnością Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie i tym samym podlega jego Dyrektorowi.
 3. Od postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie.
 4. Siedzibą UTW jest Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie, przy ul. Jana Pawła II 2 (zwany dalej NCKiB).
 5. Podstawowe zasady funkcjonowania UTW reguluje Statut NCKiB, natomiast szczegółowe niniejszy

   Regulamin.

§ 2.

CELE DZIAŁALNOŚCI

 1. Umożliwienie osobom w wieku dojrzałym (50+) rozwoju osobistego w różnych dziedzinach wiedzy i życia – cel główny działania UTW.
 2. Upowszechnianie różnych form inicjatyw edukacyjnych.
 3. Aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób w dojrzałym wieku.
 4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy.
 5. Angażowanie słuchaczy do aktywności na rzecz otaczającego ich środowiska.
 6. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród osób w wieku dojrzałym.

§ 3.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Zespół Założycielski UTW w składzie:
  1. Burmistrz Nowego Stawu
  2. Dyrektor NCKiB
  3. Rada Słuchaczy UTW
  4. Koordynator UTW, powołany przez Dyrektora NCKiB.
  5. Uniwersytet prowadzi działalność w oparciu o program edukacyjny zaakceptowany przez Koordynatora UTW i z głosem ostatecznym Dyrektora NCKiB.

§ 4.

RADA SŁUCHACZY

 1. Rada Słuchaczy UTW jest organem przedstawicielskim słuchaczy UTW.
 2. Rada Słuchaczy jest wybierana spośród słuchaczy UTW na wniosek Dyrektora NCKiB na corocznym Spotkaniu Inauguracyjnym Słuchaczy w wyborach bezpośrednich, które odbywają się w obecności Koordynatora UTW.
 3. W skład Rady Słuchaczy UTW wchodzi max 5 osób.
 4. Kadencja Rady Słuchaczy UTW trwa jeden rok akademicki.
 5. Rada Słuchaczy UTW działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków.
 6. Do zadań Rady Słuchaczy UTW należy:
  1. opiniowanie zajęć
  2. inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych
  3. zgłaszanie wniosków do Koordynatora UTW o uzasadnione ważnymi powodami skreślenie słuchacza z listy       słuchaczy,
  4. zbieranie wypełnionych list uczestników zajęć po każdym wykładzie lub wyznaczenie osób       odpowiedzialnych oraz dostarczenie list Koordynatorowi,
  5. współpraca z Koordynatorem w innych sprawach organizacyjnych.
  6. Rada Słuchaczy zobowiązana jest do aktywnego uczestnictwa w działalności UTW z zachowaniem w tajemnicy spraw, których ujawnienie może naruszać dobro słuchaczy lub osób współpracujących z UTW.
  7. Rada Słuchaczy spotyka się co najmniej dwa razy w semestrze lub częściej, w zależności od potrzeb.

§ 6.

KOORDYNATOR

 1. Dyrektor NCKiB, zapewniając opiekę organizacyjną, naukową i dydaktyczną nad działalnością UTW, współpracuje z Radą Słuchaczy, natomiast do realizacji zadań administracyjno-organizacyjnych powołuje Koordynatora UTW.
 2. Wszyscy słuchacze są zobowiązani do podporządkowania się i wykonywania poleceń Koordynatora UTW, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa i porządku w miejscach realizacji zajęć UTW.

§ 7.

ZASADY FINANSOWANIA

 1. Środki finansowe na działalność UTW pochodzą z:
  1. budżetu NCKiB,
  2. dobrowolnych wpłat od sponsorów.
  3. Wpływy i wydatki UTW są rejestrowane w ramach podstawowego konta NCKiB z wydzieloną ewidencją przychodów i kosztów w ramach księgowości NCKiB.

§ 8.

WARUNKI PRZYJĘCIA

 1. Słuchaczem Uniwersytetu może być każda osoba dorosła, bez względu na wiek i poziom wykształcenia, pragnąca zaspokoić potrzebę aktywności intelektualnej, kulturalnej, artystycznej lub społecznej, jeśli:
 2. zadeklaruje na piśmie chęć zdobywania wiedzy i udziału w zajęciach UTW w siedzibie UTW (Deklaracja stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu).
  1. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest na okres jednego roku akademickiego i po tym okresie wymaga odnowienia.

§ 9.

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

 1. Słuchacze UTW mają prawo do:
 2. zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych i artystycznych,
 3. wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych,
 4. brania udziału we wszystkich zajęciach, zgodnie z dokonaną deklaracją.
  1. Słuchacze UTW mają obowiązek:
 5. postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz z poszanowaniem mienia NCKiB i instytucji współpracujących.
 6. złożenia kart słuchaczy na koniec każdego roku akademickiego w sekretariacie NCKiB oraz zdobycia wpisu na rok następny,
  1. Prawa i obowiązki słuchacza wygasają z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy.

§ 10.

PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Rok akademicki trwa od października do czerwca przełomu danych lat kalendarzowych i jest podzielony na dwa semestry.
 2. Organizację roku akademickiego określa zarządzeniem Dyrektor NCKiB przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego
 3. Szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem każdego semestru.
 4. Decyzja o rozpoczęciu realizacji określonych zajęć podejmowana jest przez Dyrektora NCKiB w oparciu o czynniki ekonomiczne i dydaktyczne.

§ 11.

SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY

 1. Utrata praw słuchacza UTW następuje wskutek:
 2. dobrowolnego wystąpienia z UTW złożonego pisemnie,
 3. skreślenia z listy słuchacza przez Koordynatora UTW z powodu nie przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem lub z innych ważnych powodów (na wniosek Rady Słuchaczy UTW), przy czym słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Koordynatora UTW do Dyrektora NCKiB, który podejmuje wiążące i ostateczną decyzje,

§ 12.

UKOŃCZENIE UTW

 1. Słuchacze UTW nie zdają egzaminów.
 2. Słuchacze UTW otrzymują karty uczestnictwa w zajęciach, na których prowadzący zajęcia, po ich zakończeniu, potwierdzają własnoręcznymi podpisami fakt udziału słuchacza w zajęciach.
 3. Słuchacz UTW otrzymuje indeks uczestnictwa w roku akademickim w którym wykładowcy będą wpisywali zaliczenia zajęć i wykładów na podstawie karty uczestnika.
 4. Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest obecność na min. 70% zadeklarowanych przez słuchacza zajęć realizowanych w tym semestrze (Deklaracja uczestnictwa w zajęciach stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu), udokumentowana wpisami w kartach uczestnictwa w zajęciach.
 5. Warunkiem ukończenia roku akademickiego jest zaliczenie obu semestrów tego roku.
 6. Decyzję o kontynuowaniu nauki na kolejnym roku akademickim słuchacze podejmują po ukończeniu danego roku, najpóźniej do końca czerwca, wypełniając nową deklarację.
 7. Słuchaczom, którzy ukończą jeden rok akademicki (2 semestry), zostanie przyznany dyplom ukończenia UTW.

§ 13.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. UTW ma prawo do wydawania zaświadczeń, legitymacji słuchacza i kart słuchacza.
 2. UTW prowadzi kampanię informacyjną i propagującą swą działalność.
 3. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Przyjęcie na UTW, jak i skreślenie słuchacza z listy słuchaczy, nie jest decyzją w rozumieniu przepisów prawa o postępowaniu administracyjnym.
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kalendarz wydarzeń

Kamery Online

 
 
 

Polecane strony